Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων

Οι περιλήψεις των εργασιών θα ανατυπωθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο ηλεκτρονικό κείμενο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

• Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο σε πρόγραμμα Microsoft Word έκδοση 2010 ή παλαιότερο, σε μονό διάστημα, χρησιμοποιώντας την ελληνική γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος 10.

• Η εργασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 300 λέξεις.

Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:

• Με κεφαλαία έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης.

• Αμέσως μετά δακτυλογραφήστε το/τα όνομα(τα) του/των συγγραφέων και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Τα αρχικά των μικρών ονομάτων να προηγούνται των επωνύμων. Τα ονόματα να είναι γραμμένα στην ονομαστική.

• Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε τους φορείς στους οποίους απασχολούνται οι συγγραφείς. Τα γράμματα να είναι πλάγια

• Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Στο κείμενο θα πρέπει να παρατίθεται με τη σειρά η εισαγωγή της εργασίας, ο σκοπός, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

• Μην αφήνετε κενά στις αρχές των γραμμών της ίδιας παραγράφου.

• Μη χωρίζετε τις λέξεις στο τέλος των γραμμών αν δε χωράνε. Γράψτε τις ολόκληρες στην επόμενη γραμμή.

• Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις γραμματοσειρές.

• Για να στοιχίσετε γραμμές, όπου αυτό απαιτείται, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο “tab” και όχι συνεχόμενα κενά με την μπάρα.

• Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων θα είναι 1 μ.(ύψος) Χ 0,80 εκ. (πλάτος)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Σε συνημμένο word αρχείο, η εργασία πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.με την ένδειξη: «14o Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο».

Περιλήψεις εργασιών που έχουν σταλεί με φαξ δε θα γίνονται αποδεκτές.

Oι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν εάν οι περιλήψεις τους επιθυμούν να είναι προφορικές ή αναρτημένες. Θα γίνει επιλογή των καλύτερων προφορικών εργασιών που θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την κατάθεση της εργασίας.

Εργασία που δεν πληροί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ή υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν γίνεται αποδεκτή.

Προθεσμία Υποβολής εργασιών: 10 Νοεμβρίου 2014

Προηγούμενα Συνέδρια

Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο

Scroll to top