Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ»

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για τις μετά των παρεμφερών φορέων του εξωτερικού σχέσεις της, η ακριβής μετάφραση αυτής ορίζεται αντιστοίχως στην κάθε γλώσσα.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

Άρθρο 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια του Σωματείου είναι απεριόριστη.

Άρθρο 4ο
ΣΚΟΠΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ι. ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός   της   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ   ΕΤΑΙΡΙΑΣ   είναι   η   προαγωγή   της Παιδονευρολογίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα:

 1. Η προαγωγή των τομέων της επιστήμης που αφορούν στην έρευνα, στη πρόληψη και στη θεραπεία των διαταραχών του Νευρικού Συστήματος παιδιών και εφήβων καθώς και στην κοινωνική τους αποκατάσταση.
 2. Η προαγωγή στην εκπαίδευση και την ερευνητική δραστηριότητα των Παιδονευρολόγων και άλλων συναφών ειδικοτήτων καθώς και των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τις νευρολογικές παθήσεις παιδιών και εφήβων.
 3. Η συνεργασία και επιστημονική σύμπραξη με συναφείς επιστημονικές εταιρείες όπως η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία, η Ελληνική Νευρολογική Εταιρία, η Ελληνική Παιδοψυχιατρική Εταιρία κ.α. Η συνεργασία επίσης με φορείς ιδιωτικούς, Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς, Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ένωσης και Διεθνείς, επιστημονικά ιδρύματα όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η UNESCO και η UNISEF, ώστε να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση, παρακολούθηση, ταξινόμηση, αξιολόγηση και ενημέρωση επί των θεμάτων της Παιδονευρολογίας αφενός και ο προγραμματισμός μελετών, εισηγήσεων και απόψεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη κάλυψη των θεμάτων της Παιδονευρολογίας στον Ελλαδικό χώρο.
 4. Η διαρκής ενημέρωση των αρμοδίων φορέων, (ιατρών, κράτους κλπ) για την εφαρμογή των εκάστοτε κατάλληλων και αναγκαίων, από ιατρικής απόψεως, μέτρων για την πρόληψη και θεραπεία των κατά τα άνω παθήσεων επί μεμονωμένων ή επί ομάδας περιπτώσεων.
 5. Η αναβάθμιση και ποιοτική παραγωγή όλων των τομέων της εκπαίδευσης και των επαγγελματιών που ασχολούνται με κάθε τρόπο με το αντικείμενο αυτό, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων της παιδιατρικής νευρολογίας και με τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους συναδέλφους παιδονευρολόγους, για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή το εσωτερικό.
 6. Η ανάπτυξη και προαγωγή δεσμών αλληλεγγύης και επαγγελματικής συναδελφώσεως μεταξύ αυτών που  ασκούν  το  επάγγελμα  του Παιδονευρολόγου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δια της αλληλοενημερώσεως και συνεργασίας.

 

ΙΙ. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η Εταιρεία αναπτύσσει κάθε είδους νόμιμη δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών της στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ενδεικτικώς δε  και  όχι  περιοριστικώς, αναφέρονται και τα κάτωθι μέσα, ως ακολούθως:

 1. Οργανώνει συμπόσια, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για ειδικούς ή για το ευρύτερο κοινό.
 2. Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους  φορείς (κρατικούς, ιδιωτικούς, πανεπιστημιακούς κλπ) και ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 3. Συμμετέχει σε διεθνείς εταιρίες και Σωματεία που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
 4. Εκδίδει περιοδικά ή άλλα έντυπα σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η Εταιρεία.
 5. Συντάσσει προτάσεις για τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα, προκειμένου να θεσμοθετηθούν και να προωθηθούν από την πολιτεία, για να προαχθεί η υγεία και γενικότερα να βελτιωθεί η αντιμετώπιση των παιδιών που πάσχουν από νευρολογικά νοσήματα. Η Εταιρεία θα παρακολουθεί την διεθνή εμπειρία στα σχετικά θέματα και θα προωθεί της προτάσεις της με κάθε πρόσφορο μέσο.
 6. Φροντίζει για την επιστημονικά υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού και των αρμοδίων αρχών όπως και κάθε είδους εισηγήσεις, παρεμβάσεις και παραστάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις διοικητικές και δικαστικές αρχές, σώματα, όργανα και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.
 7. Παρέχει έγκυρη γνώμη προς τα αρμόδια όργανα της πολιτείας σε σχέση με την εκπαίδευση στην υποειδικότητα της Παιδονευρολογίας και την χορήγηση του σχετικού τίτλου για την άσκησή της.

 

Άρθρο 5ο
ΜΕΛΗ: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αρωγά.

 1. α. Ως τακτικά μέλη ορίζονται οι κατέχοντες τον τίτλο εξειδίκευσης στην Παιδονευρολογία.
 2. β. Ως επίτιμα μέλη εγγράφονται επιστήμονες με κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή του επιστημονικού τους έργου ή και με ιδιάζον ενδιαφέρον για τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και μέλη της εταιρείας που αποσύρονται από την ενεργό άσκηση της ιατρικής. Η εγγραφή των επίτιμων μελών γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ή με πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών και με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Τα επίτιμα μέλη δεν μετέχουν στην Διοίκηση. Δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και να εκφέρουν τις απόψεις τους, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι δε υποχρεώσεις τους καθορίζονται από την γενική συνέλευση.

  γ. Ως αρωγά μέλη εγγράφονται γιατροί συναφών ειδικοτήτων (Παιδίατροι, Νευρολόγοι, Παιδοψυχίατροι, Νεογνολόγοι, Νευροακτινολόγοι κλπ) και επαγγελματίες υγείας (θεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί κλπ) που αποδεδειγμένα ασχολούνται με παιδιά και εφήβους με νευρολογικά νοσήματα. Τα αρωγά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους εκτός του δικαιώματος ψήφου και της συμμετοχής στη διοίκηση. Δύνανται όμως να εκλέγουν και να εκλέγονται σε πιθανή σύσταση επιτροπών.

 1. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος της Εταιρείας, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή να προταθεί από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη της αιτήσεως, αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος. Εάν η απόφαση είναι απορριπτική, το θέμα μπορεί να τεθεί στη Γενική Συνέλευση.
 2. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τις εκλογές. Τα μέλη της Εταιρείας, έχουν υποχρέωση να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις άλλες εκδηλώσεις της Εταιρείας , να πληρώνουν μέσα στις κανονικές προθεσμίες τις εισφορές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας. Μόνο τα μέλη της Εταιρείας τα ταμειακώς τακτοποιημένα, δύνανται να μετέχουν της γενικής συνελεύσεως και μόνον τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα μπορούν να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στην εκλογή των οργάνων και να συμμετέχουν στα όργανα της διοίκησής της. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στην προσπάθεια για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.
 3. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Εταιρεία, με απλή έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ. Από τη δήλωση αυτή παύει αυτοδίκαια να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα στις υποθέσεις της Εταιρείας, ούτε έχει οποιασδήποτε φύσεως αξιώσεις από αυτό. Διαγράφεται επίσης από την Εταιρεία, όποιο μέλος καθυστερεί τις συνδρομές – εισφορές τουλάχιστον 2 ετών. Το μέλος αυτό επανεγγράφεται αυτοδικαίως μόλις πληρώσει τις καθυστερούμενες συνδρομές του. Για να λάβει απόφαση περί διαγραφής μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι παρόντα 4 μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν διαγράφεται μέλος. Σε αυτή την περίπτωση (ισοψηφίας), αποφασίζει για την διαγραφή ή όχι η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.
 4. Η γενική συνέλευση έχει δικαίωμα να διαγράφει μέλη της Εταιρείας, που δεν συμφωνούν με την προώθηση των σκοπών της, που δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, που δημιουργούν προσκόμματα στην λειτουργία της Εταιρείας ή λειτουργούν αντίθετα με τους σκοπούς της. Επίσης, μέλος που καταδικάστηκε λόγω εγκληματικής πράξεως ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στον Π. Κ. πλημμελήματα ή στερήθηκε του δικαιώματος της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας του, διαγράφεται για όσο χρόνο ισχύουν οι άνω καταδίκες ή περιορισμοί.

 

 

Άρθρο 6ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ
 1. I. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α)οι εισφορές από εγγραφές και συνδρομές των μελών,

β) οι προαιρετικές εισφορές των μελών,

γ) οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιες Υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς ή διεθνείς οργανισμούς π.χ. προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Π.Ο.Υ. κ.α

δ) τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις και πάσης φύσεως εισπράξεις από την δραστηριότητα της Εταιρείας σύμφωνα με τους σκοπούς του.

ε) κάθε άλλο έσοδο το οποίο νομίμως έρχεται στην Εταιρεία.

 

ΙΙ. Κάθε μέλος της Εταιρείας έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο Ταμείο της Εταιρείας : a) πενήντα (50) ευρώ για την εγγραφή του και β) πενήντα (50) ευρώ για ετήσια συνδρομή. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξάνεται ή να μειώνεται το ποσό της εγγραφής και εισφοράς.

Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεώνονται σε καταβολή προς την Εταιρεία οιασδήποτε συνδρομής.

Τα μετρητά της Εταιρείας κατατίθενται σε Τραπεζικό λογαριασμό με την επωνυμία Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία, με φροντίδα του ταμία. Για ανάληψη ποσού μεγαλύτερου των χιλίων 3000 ευρώ, χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΙΙΙ. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως της Εταιρείας, που ανάγεται σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών, διενεργείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός του κάθε χρόνου, καθώς και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικώς προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7ο
ΟΡΓΑΝΑ

Τα όργανα της Εταιρείας είναι :

 • Η Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.)
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.)
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.)

Άρθρο 8ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας. Εκτός από τις γενικές αρμοδιότητες της αποφασίζει και για κάθε άλλη υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας είναι ΤΑΚΤΙΚΕΣ και ΕΚΤΑΚΤΕΣ. Η τακτική γενική συνέλευση, συγκαλείται μία φορά τον χρόνο, με υποχρεωτικά θέματα ημερήσιας διάταξης, εκτός των άλλων, τον απολογισμό του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της Εταιρείας εγγράφως από το Δ.Σ. αναγράφοντας το θέμα που θα συζητηθεί ή όταν το αποφασίσει το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στην αμέσως ανωτέρω περίπτωση, υποχρεούται να καλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Ο χρόνος γνωστοποίησης για την ετήσια Γενική Συνέλευση είναι προ δέκα πέντε (15) ημερών, ενώ για την έκτακτη είναι τουλάχιστον προ τριών (3) ημερών. Η Γενική Συνέλευση,  τακτική ή έκτακτη, προεδρεύεται από τριμελές προεδρείο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι άκυρες, εάν η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, που ορίζεται ως εξής : Στην πρώτη συνεδρίαση της Γ. Σ. πρέπει να παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα μετά από επτά (7) ημέρες η οποία θεωρείται κανονική και ευρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία όσων μελών προσέλθουν.

Άρθρο 10ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές (5) διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των ταμειακώς εντάξει μελών σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού. Τις λεπτομέρειες της εκλογής (υποβολή υποψηφιοτήτων κλπ) ρυθμίζει το Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή του με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, και με ανοικτή ψηφοφορία εκλέγει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τον ταμία της Εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, εκτός εάν υποβληθεί πρόταση μομφής σε Γενική Συνέλευση που αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Εάν γίνει δεκτή η πρόταση μομφής, τότε το Δ.Σ. θεωρείται ως παραιτηθέν και εκλέγεται νέο μέχρι την  επόμενη  Γενική Συνέλευση, οπότε γίνονται  κανονικές  εκλογές για την εκλογή νέου Δ.Σ. Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει, τότε την θέση του συμπληρώνει ο πρώτος επιλαχών, κ.ο.κ.

Άρθρο 11ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς κάθε τρεις (3) μήνες. Με πρόσκληση του προέδρου, που ορίζει και την ημερήσια διάταξη, συγκαλείται το Δ.Σ. τουλάχιστον δύο ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του με παρουσία οπωσδήποτε του προέδρου ή του αντιπροέδρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για όλα τα μέλη της Εταιρείας.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και κάθε μέλος της Εταιρείας καλούμενο προς τούτο, όταν η παρουσία αυτού θεωρείται σκόπιμη και απαραίτητη, χωρίς όμως ψήφο.

Άρθρο 12ο

Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., αποφασίζει έγκυρα για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, ελέγχει και φέρει την ευθύνη για κάθε ενέργεια της. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της. Επιμελείται και αποφασίζει για όλες τις εργασίες και γενικά υποθέσεις της Εταιρείας, καθώς διαχειρίζεται τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της.

Άρθρο 13ο

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, καλείται σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) ημερών με πρόσκληση του Δ.Σ. Εάν η δικαιολογία του κριθεί ανεπαρκής και δεν συμμορφωθεί, θεωρείται παραιτημένο και αναπληρώνεται.

Άρθρο 14ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής α) καλεί το συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και τα μέλη της Εταιρείας σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων, γ) Υπογράφει   τα   κάθε   είδους   έγγραφα   και   εντάλματα   πληρωμής   ή   γραμμάτια εισπράξεως, δ) Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση ή και σε έκτακτη συνέλευση της Εταιρείας, ε) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και ιδιώτη, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσουν άλλως, στ) Επιθεωρεί και ελέγχει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το ταμείο, θεωρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 15ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, αυτού απόντα ή κωλυόμενου για οποιονδήποτε λόγο, σε όλα αυτού τα έργα.

Άρθρο 16ο
ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας κρατεί στα χέρια του για τις ανάγκες της Εταιρείας ποσό μέχρι 300 ευρώ, καταθέτει δε τα επιπλέον χρήματα σε αναγνωρισμένο και νομίμως όπως λειτουργεί στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα κλπ) στο όνομα της Εταιρείας. Τα χρήματα αυτά αναλαμβάνονται από αυτόν, κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργεί τις εισπράξεις κάθε πόρου της Εταιρείας με διπλότυπες αποδείξεις, τις δε πληρωμές με βάση εντάλματα, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Τηρεί άπαντα τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία της αρμοδιότητάς του, ευθυνόμενος προσωπικώς για κάθε χρηματική ανωμαλία. Η Εταιρεία τηρεί υποχρεωτικώς τα κατωτέρω βιβλία:

α) Μητρώο των μελών που εμφανίζει κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, έτος γέννησης, ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής κάθε μέλους.

β) Πρακτικών συνεδριάσεως της Διοικήσεως και των Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο καταχωρίζονται τακτικώς όλες οι εισπράξεις και πληρωμές

δ) Περιουσίας που εμφανίζει λεπτομερώς κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας

Ο Ταμίας υποβάλλει σε κάθε συνεδρίαση συνοπτική κατάσταση του ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας : α) Διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρείας, β) προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, τα κάθε είδους έγγραφα και εντάλματα πληρωμής, γ) τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφία, μητρώο των  μελών και τα βιβλία πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ και δ) φυλάσσει την σφραγίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 18ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη εκλεγόμενα ανά διετία από την γενική συνέλευση. Η ψηφοφορία είναι η ίδια όπως και για την εκλογή του Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αφού συγκροτηθεί σε σώμα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή της, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα από τα τακτικά μέλη της, εκλέγει τον πρόεδρό της, τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών και συνεδριάζει κάθε έτος και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη. Σκοπός και προορισμός της είναι : Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό συντάσσει την έκθεσή της, την οποία και υποβάλλει στην κρίση της συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης. Στην διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται τα βιβλία της διαχειρίσεως, η αλληλογραφία και τα πρακτικά συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν δαπάνες ως και κάθε στοιχείο χρήσιμο για τον έλεγχο, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα στρογγυλή. Στο άνω ημικύκλιο αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στο κάτω ημικύκλιο η αγγλική απόδοση, στο κέντρο φέρει τα αρχικά «Ε.Π.Ε».

Άρθρο 20ο
Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση της Εταιρείας

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας γίνεται με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως που καλείται ειδικώς προς τούτο, στην οποία πρέπει να παρίσταται το ½ τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η Εταιρεία διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α) εάν τα μέλη του μειώθηκαν σε λιγότερα από είκοσι (20), β) εάν λόγω της τυχόν μειώσεως των μελών ή άλλων αιτίων καθίσταται αδύνατη η επίτευξη του σκοπού του, και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ήθελε κριθεί από την Γενική Συνέλευση επιβαλλόμενη η διάλυση της Εταιρείας.

Για τη λήψη αποφάσεως περί διαλύσεως στην τελευταία περίπτωση απαιτείται η παρουσία των 3/4 των ταμειακώς εντάξει μελών, και πλειοψηφία των τριών τέταρτων των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 21ο

Οι αρχαιρεσίες της Εταιρείας για την εκλογή του Δ.Σ. γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια με ευθύνη για την προκήρυξη τους από το Δ.Σ που φροντίζει να συμπέσει με το Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο. Για την διεξαγωγή των εκλογών, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ανάταση των χειρών τριμελής εφορευτική επιτροπή, που διεξάγει τις εκλογές και προβαίνει στην διαλογή των ψήφων. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι.

Άρθρο 22ο

Στην  Γενική  Συνέλευση  αυτή  εκλέγεται  πενταμελές  διοικητικό  συμβούλιο  με  δύο  (2) αναπληρωματικά μέλη.

Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται τρία (3) μέλη. Λαμβάνουν μέρος στις αρχαιρεσίες και ψηφίζουν τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μελών της Εταιρείας. Η ψηφοφορία είναι μυστική, με έντυπα ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Άρθρο 23ο

Η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής θα συνέλθει το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και την εγγραφή του στα οικεία βιβλία Σωματείων, για να δοθεί ο χρόνος στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή της Εταιρείας να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, καθορίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τα σωματεία των άρθρων 78 και επ. ΑΚ.

Ακολουθούν οι υπογραφές των ιδρυτικών μελών.-